Delstrækning F2.01

Delstrækningen F2.01 ligger i Nyborg Kommune og strækker sig fra Teglværksskoven i nord til kystfremspringet øst for Holckenhavn i syd. Strækningen er ca. 33 km lang. Den øverste del af delstrækningen ligger ud til Storebælt, og den indre del ligger ud til Nyborg Fjord og Holckenhavn Fjord. F2.01 omfatter strategistrækningerne: F2.01.01 - F2.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.01.01     F2.01.02     F2.01.03

F2.01 omfatter strategistrækningerne: F2.01.01 – F2.01.03.

Om delstrækning F2.01

Grænserne for delstrækningen er fastlagt for at holde Nyborg by samlet under én delstrækning.  Delstrækningen strækker sig fra Teglværksskoven i nord til kystfremspringet øst for Holckenhavn i syd og er ca. 33 km lang. Den øverste del af delstrækningen ligger ud til Storebælt, og den indre del ligger ud til Nyborg Fjord og Holckenhavn Fjord. 

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Nyborg og Vindinge. Langs dele af kyststrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningen støder op til Natura2000 område nr. 116 Centrale Storebælt, samt område nr. 115 Østersø Sø. De fredede områder Knudshoved-halvøen og Holckenhavn Gods ligger inden for strækningen. Store dele af strækningen er omfattet af §3 beskyttede naturtyper, herunder enge, strandenge, hede, søer, moser og overdrev.