Delstrækning F1.08

Delstrækningen F1.08 ligger i Nyborg Kommune ud til Storebælt og afgrænses i nord ved Risinge Hoved og i syd ved Teglværksskov. Kyststrækningen er ca. 11 km lang. Delstækning F1.08 er geografisk identisk med strategistrækningen F1.08.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.08.01

F1.08 er geografisk identisk med strategistrækningen F1.08.01.

Om delstrækning F1.08

Delstrækningens afgrænsning er valgt på baggrund af den ensrettede sydgående netto-sandtransportretning og fordi der på delstrækningen er flere mindre, lavtliggende, kystnære områder.

Strækningen ligger ud til Storebælt og afgrænses i nord ved Risinge Hoved og i syd ved Teglværksskov. Kysstrækningen er ca. 11 km lang.

Byer/sommerhusområder

Indenfor området ligger landsbyerne Nordenhuse og Skaboeshuse samt den nordligste del af Nyborg by. Dertil kommer sommerhusområderne Kabinettet og Drejet. Langs store dele af delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

En stor del af strækningen ligger indenfor Natura2000-område nr. 116 Centrale Storebælt. De fredede områder Reden, Præsteskovens Strand, Nordenhuse Strand, Regstrup Strand og Nyborg strandsti ligger indenfor strækningen. Dele af strækningen udgøres af §3-beskyttede naturtyper, herunder enge, strandenge, søer, moser og overdrev.