Delstrækning F1.03

Delstrækningen F1.03 ligger i Nordfyns Kommune og afgrænses i vest i bunden af bugten Nærå Strand og i øst ved Hals Huse ved Odense Fjord. Strækningen er ca. 33 km lang og ligger ud til Kattegat. F1.03 omfatter strategistrækningerne F1.03.01 - F1.03.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.03.01    F1.03.02

F1.03 omfatter strategistrækningerne F1.03.01 - F1.03.02.

Om delstrækning F1.03

Afgrænsningen af delstrækningen er valgt på baggrund af det store sammenhængende kystnære lavtliggende område, kystens orientering og den ensrettede sydøstlige netto-sandtransportretning.

Delstrækningen afgrænses i vest i bunden af bugten Nærå Strand og i øst ved Hals Huse ved Odense Fjord. Strækningen er ca. 33 km lang og ligger ud til Kattegat.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger blandt andet byerne og landsbyerne Egeby, Agernæs, Alléhuse, Tørresø, Jørgensø og Hasmark samt sommerhusområderne Tørresø Strand, Strandløkke, Tofteløkken, Bårdesø Strand, Jørgensø Strand, Hasmark Strand, Erikshåb og Hals Huse.
Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Flyvesandet ved Agernæs hører under Natura2000-område nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærø. Det fredede område Agernæs Storskov ligger indenfor strækningen.
På dele af strækningen er der mindre områder med §3-beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.