Delstrækning F1.01

Delstrækningen F1.01 er en del af kommunerne Middelfart og Nordfyn og starter i vest omkring Røjle Mose ved byen Strib og slutter nordøst for Brostrand. Strækningen er ca. 18 km lang og ligger ud til Båring Vig. F1.01 omfatter strategistrækningerne: F1.01.01 - F1.01.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.01.01    F1.01.02    F1.01.03    F1.01.04

F1.01 omfatter strategistrækningerne: F1.01.01 - F1.01.04.

Om delstrækning F1.01

Grænserne for delstrækningen er strategisk placeret, for at bugten kan betragtes samlet, samt for at omfatte det lavtliggende område, der ligger ud til flaskebugten. Delstrækningen starter i vest omkring Røjle Mose ved byen Strib og slutter nordøst for Brostrand. Strækningen er ca. 18 km lang og ligger ud til Båring Vig.

Byer/sommerhusområder

I Middelfart kommune ligger byerne Strib, Vejlby, Kulstrup, Båring, Varbjerg og Brenderup samt sommerhusområderne Vejlby Fed, Båring Strand, Båring Ege, Varbjerg Strand og Brostrand. I Nordfyns Kommune ligger byen Skåstrup og sommerhusområdet Skåstrup Strand. Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

I Middelfart Kommune ligger Natura2000 område nr. 111 Røjle Klint og Kasmose Skov inden for delstrækningen, og i Nordfyns Kommune falder den vestligste del af Natura2000 område nr. 108 Æbelø og havet syd for og Nærå inden for delstrækningen. Inden for delstrækningen ligger blandt andet de fredede områder Røjle Klint og Klintholm Kratskov. På store dele af strækningen er der §3-beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.