Strategistrækning J4.06.04

Strategistrækningen starter ved Virksunddæmningens vestlige punkt og slutter ved Virksunddæmningens østlige punkt syd for Sundstrup og omfatter Hjarbæk Fjord.

Strækningen er 40,9 km lang og ligger i Skive Kommune og Viborg Kommune.

Om Strategistrækning J4.06.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Ravnstrup, Låstrup, Skals, Hjarbæk, Knudby og Sundstrup, sommerhusområdet Virksund, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-områderne nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk; nr. 38, Bredsgård Sø samt nr. 39, Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Løvel Bro; Hjarbæk Strand; Møndal Gravhøje; Siemested Å; Hærup Sø og Bredsgård Sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre