Delstrækning S1.05

Delstrækningen S1.05 er en del af Odsherred kommune og starter ved Starreklinte og ender ved spidsen af Ordrup Næs. Strækningen er ca. 13,3 km lang. S1.05 omfatter strategistrækningerne: S1.05.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.05.01

S1.05 omfatter strategistrækningerne: S1.05.01.

Om delstrækning S1.05

Grænserne for delstrækningen er strategisk placeret for at holde et større lavtliggende område samlet, samt af hensyn til den ensrettede materialevandring langs kysten.

Den 13,3 km lange delstrækning ligger i Odsherred Kommune. Den afgrænses ved Starreklinte og ved spidsen af Ordrup Næs.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger sommerhusområderne Kårup Skov og Ordrup Næs.

Den centrale og sydlige del af delstrækningen har spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningen ligger indenfor Natura 2000-område nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke og nr. 135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig.

Den centrale del af delstrækningen er en del af det fredede område Vejrhøjbuen, Bjergene og Vejrhøj. Herudover er Ordrup Næs fredet.

Store dele af strækningen har §3-beskyttede naturtyper i form af overdrev og strandenge. Mindre områder med enge, moser og heder forekommer også.