Hvad er Kystplanlægger?

Om Kystplanlægger

Regeringen nedsatte i 2017 et tværministerielt arbejde til at foreslå initiativer til at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet og forebygge negative konsekvenser af kysterosion og klimapåvirkninger. Kystplanlægger 2120 er et af de initiativer.

Risikovurdering frem til 2120

Kystplanlægger er en landsdækkende risikovurdering for erosion og oversvømmelse og omfatter desuden vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag, som kan anvendes direkte af kommunerne i deres planlægning og indsats for klimatilpasning i kystzonen.
Risikovurderingen er gennemført for alle strækninger af den 7.300 km lange danske kystlinje. Den præsenteres for tre tidsperspektiver: Her og nu samt i et 50-årigt og et 100 årigt-perspektiv. Frem til 2120.

Hvordan kan kommunerne bruge Kystplanlægger?

Kystplanlægger skal danne det faglige grundlag for fremtidens klimatilpasning i kystområderne - både på nationalt og lokalt plan. På baggrund af den nyeste kysttekniske viden, landsdækkende modellering og omfattende risikoberegninger leverer Kystplanlægger et nationalt overblik, som kommunerne kan bruge til strategisk og operationel planlægning af kystbeskyttelse.

Det kan Kystplanlægger

Kystplanlægger har således til formål at give den enkelte kystkommune en overordnet risikovurdering af kyststrækningerne i kommunen og kan:

  • Skabe overblik over, i hvilken grad et område måtte være truet af oversvømmelse eller erosion i dag og i fremtiden
  • Danne grundlag for en eventuel forebyggende indsats til minimering af tab ved fremtidige oversvømmelses- eller erosionshændelser
  • Styrke grundlaget for langsigtet kommunal planlægning og investering
  • Fremme og kvalificere helhedsorienterede løsninger i kystområderne, herunder projekter, der drives af kommunen (kommunale fællesprojekter)
  • Belyse muligheder for risikohåndtering over længere kyststrækninger ved samarbejde mellem flere kommuner og i øvrigt danne grundlag for kystbeskyttelsesprojekter på tværs af kommunegrænser
  • Være udgangspunkt for behandling af ansøgninger og sagsbehandling relateret til kystbeskyttelsesprojekter

Inspiration til kystbeskyttelse, der gavner lokalt

Kystplanlægger lægger op til sammenhængende løsninger over længere kyststrækninger. Løsninger, der ikke bare er omkostningseffektive med optimal virkning, men også gavner lokalsamfundet som helhed. På den baggrund kan også grundejere med planer om at etablere kystbeskyttelse anvende Kystplanlægger som inspirations- og beslutningsgrundlag.