Delstrækning J5.08

Delstrækningen J5.08 er en del af Læsø kommune og omfatter Læsø og de omkringliggende småøer. Strækningen er ca. 168 km lang. J5.08 omfatter strategistrækningerne: J5.08.01 – J5.08.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.08.01     J5.08.02     J5.08.03     J5.08.04

JX.0X omfatter strategistrækningerne: J5.08.01 – J5.08.04.

Om delstrækning J5.08

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt med baggrund i at holde øen, hvor det kystnære landskab på sydsiden er lavtliggende, samlet.

Delstrækningen omfatter Læsø og omkringliggende småøer. Kyststrækningen er ca. 168 km lang og ligger i Læsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger blandt andre byerne Østerby Havn, Gammel Østerby, Byrum og Vesterby Havn, samt sommerhusområderne Strandvejen og Tyvhullerne.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs dele af strækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor, samt område nr. 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken. Fredede områder på Læsø inkluderer Danzigmand, Bovet, Rønnerne, Læsø Nyland, Læsø Vestkyst, Horneks Odde og Nordmarken.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, eng, strandeng, mose, vandløb og søer langs delstrækningen.