Strategistrækning S5.10.02

Strategistrækningen starter ved Nakskov by og slutter ved Theilsskov, ved grænsen til delstrækning S5.11. Strækningen inkluderer øerne Enehøje, Vejlø og Slotø. Strækningen er 68,9 km lang og ligger i Lolland Kommune.

Strækningen er 68,9 km lang og ligger i Lolland Kommune.

Om Strategistrækning S5.10.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Branderslev og Nakskov, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-områderne nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand samt nr. 179, Nakskov Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Stubstykke Skov; Frederiksdal Skove; Købelev Skov og Roløkkegård.

Strækningen ligger i risikoområde Sydlolland, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Lolland Kommune har i 2017 anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse til et kommunalt fællesprojekt omkring højvandsbeskyttelse ved Tårsvej i Harpelunde.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko til meget høj risiko enkelte steder.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre