Strategistrækning S2.04.04

Strategistrækningen dækker øerne Orø, Lindholm, Rønø og Langø. Strækningen er 32,4 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Strækningen er 32,4 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Om Strategistrækning S2.04.04

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Brønde, Gamløse og Salvig, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-områderne nr. 155, Udby Vig samt nr. 244, Kyndby Kyst ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Børrehoved og Stensbjerg.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre