Strategistrækning S2.04.03

Strategistrækningen starter vest for Holbæk by og slutter ved Kyndby Huse, grænsen til delstrækning S2.02. Strækningen dækker den sjællandske side af Inderbredning og Østerløb. Strækningen er 60,3 km lang og ligger i Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune.

Strækningen er 60,3 km lang og ligger i Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune.

Om Strategistrækning S2.04.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Ejby, Vellerup, Arnakke, Ågerup og Kyndby Huse, sommerhusområderne Kyndeløse Sydmark og Bredetved Strand, spredt bebyggelse, skov, natur samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-områderne nr. 145, Ejby Ådal og omliggende kystskrænter; nr. 239, Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov samt nr. 244, Kyndby Kyst ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Englerup, Ryegård; Wegenersminde; Vintre Mølle; Ejby; Ejby Havn; Kystskrænter ved Ejby; Hammer Bakker; Arnakke Tempelkrog og Magasinbroen.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre