Strategistrækning S2.04.02

Strategistrækningen dækker Holbæk by. Strækningen er 13,8 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Strækningen er 13,8 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Om Strategistrækning S2.04.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Holbæk, skov, natur samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Wegenersminde.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen og skiftet fra land til by.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre