Strategistrækning S2.04.01

Strategistrækningen starter nord for Løserup Strand ved grænsen til delstrækning S2.03 og slutter vest for Holbæk by i bunden af Holbæk Fjord. Strækningen er 23,9 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Strækningen er 23,9 km lang og ligger i Holbæk Kommune.

Om Strategistrækning S2.04.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Markeslev, Ny Hagested og Tuse, sommerhusområderne Markeslev Huse, Bognæs Strand og Løserup Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-området nr. 155, Udby Vig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Udby Vig, Tuse Næs og Bognæs Skov.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre