Hent data

På denne side kan du finde link til download af data fare-, skade- og risikodata udstillet i Kystplanlæggers webGIS. Data må anvendes og udstilles med henvisning til Kystdirektoratet og Kystplanlægger.dk

Anvendelse af data og usikkerheder

Data er udarbejdet af Kystdirektoratet på nationalt niveau. Formålet er at give et overordnet overblik over risikoen for kysterosion og oversvømmelse fra hav i dag og i fremtiden - såvel i den enkelte kommune som på tværs af kommunegrænser. Der er anvendt modeller til nationale fareberegningerne, og skadesberegningerne bygger på nationale datasæt, hvoraf nogle datasæt er ikke af nyeste dato. Data kan derfor ikke anvendes til detailanalyser af helt lokale områder eller detaljerede økonomiske analyser. Hertil er usikkerheden i data for stor.

Det er brugerens ansvar at vurdere, om data er tilstrækkelige til den ønskede anvendelse. Kystdirektoratet fraskriver sig ethvert ansvar for forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af data og følger heraf.

For yderligere informationer om data og de anvendte metoder henvises til metoderapporten der kan tilgås her 

Data kan downloades her

Datapakkens indhold

Datapakken, version 1 af 18. marts 2021 indeholder følgende datasæt.

Erosion

  • Faren for erosion i form af polygoner, der viser kysttilbagerykningen for statistiske 50-, 100-, 1000-, og 10.000 års stormfloder for år 2020, 2070 og 2120, fremskrevet med klimascenarie RCP8.5. Faren for erosion i 2070 og 2120 indeholder både den akutte og kroniske erosion.
  • Samlet økonomisk skade ved ovenstående fareberegninger i 100 m × 100 m grid. Enheden er kr. pr. grid-celle.
  • Erosionsrisikoen for år 2020, 2070 og 2120 på baggrund af ovenstående datasæt i 100 m × 100 m grid. Enheden er kr./år pr. grid-celle.

Oversvømmelse

  • Faren for oversvømmelse i form af polygoner, der viser den maksimale udbredelse for statistiske 50-, 100-, 1000-, og 10.000 års vandstande for år 2020, 2070 og 2120, fremskrevet med klimascenarie RCP8.5.
  • Faren for oversvømmelse i form af 100 m × 100 m grid, der viser den gennemsnitlige vanddybde i hver celle for statistiske 50-, 100-, 1000-, og 10.000 års vandstande for år 2020, 2070 og 2021, fremskrevet med klimascenarie RCP8.5. Enheden er vanddybde i m.
  • Samlet økonomisk skade ved ovenstående fareberegninger i 100 m × 100 m grid. Enheden er kr. pr. grid-celle.

Oversvømmelsesrisikoen for år 2020, 2070 og 2120 på baggrund af ovenstående datasæt i 100 m × 100 m grid. Enheden er kr./år pr. grid-celle.