Kort om webGIS

Data fra Kystplanlægger præsenteres i webGIS

Kortlægningerne vises sammen med de forskellige strækninger og diverse baggrundsdata. Her finder du de nødvendige data for at forstå sammenhængen mellem fare, skade, risiko, strategier og vejledende løsningsforslag.
Når du åbner en overskrift, vises de data og lag, som hører under den. Husk at sætte flueben ud for alle de lag, som du gerne vil have vist.

Eksempel:
Hvis du vil se oversvømmelsesfaren ved en 1.000-års hændelse i 2020 skal du sætte flueben både ved ”Oversvømmelsesfare”, ”2020” og ”Oversvømmelsesfare i 2020 – 1.000-års hændelse”.

Nogle lag indeholder store datamængder, og de kan derfor først aktiveres ved et bestemt zoomniveau. Disse vil være nævnt i listen over lag. De store datamængder betyder også, at nogle lag vil være en smule længere tid om at blive vist.

Data ses i følgende rækkefølge i lagfortegnelsen i venstre side af billedet.

Løsningsforslag

Løsningsforslagene dækker over de kystbeskyttelsesmetoder, som vejledende anbefales for en given strækning til at reducere den oversvømmelses- eller erosionsrisikoen. Der er tre undergrupper med forslag til 2020, 2070 og 2120. Løsningsforslagenes ikoner er beskrevet her.
Laget ses først i webGIS, når der zoomes til kommunalt niveau.

Strategistrækninger, delstrækninger og hovedstrækninger

For at få et overblik over en given strækning anvendes disse tre linjelag, som viser inddelingen af landet i henholdsvis strategi-, del- og hovedstrækninger. Slås alle tre lag til, vil de overordnede lag kunne ses bag de underordnede. Del- og hovedstrækningerne er synlige i webGIS på nationalt niveau. Strategistrækningerne er først synlige i webGIS, når der zoomes til regionalt niveau.

Oversvømmelsesrisiko og erosionsrisiko

Lagene viser henholdsvis den samlede oversvømmelsesrisiko og den samlede erosionsrisiko, som er kombinationen af faren og den totale økonomiske skade. Både oversvømmelses- og erosionsrisikoen vises i tidsperspektiverne 2020, 2070 og 2120. Risikoen er kategoriseret i fem klasser og vises i 100 m x 100 m grid opgjort i kr. pr. år.

Uhåndgribelige sårbarheder

Gruppen består af seks forskellige typer sårbarheder. Med undtagelse af ”Befolkning” vises alle uhåndgribelige sårbarheder som punkdata. Datasættene er først synligt i webGIS på kommunalt niveau.

  • Befolkning findes i celler i 100 m x 100 m grid og viser, hvor mange mennesker, der bor i hver celle.
  • Særligt sårbare punkter dækker over fem forskellige kategorier af dag- og døgninstitutioner, skoler og sundhedsfaciliteter som hospices, lægehuse, fødeklinikker m.m.
  • Beredskabspunkter viser placeringen af beredskabsstationer, hospitaler og politistationer.
  • Forsyningsnetværket viser placeringen af kraftvarmeværker, rensningsanlæg og vandforsyninger.
  • Potentielt forurenende virksomheder består af Miljøstyrelsens klassificerede visning af potentielt forurenende virksomheder.
  • Kirker og fredede bygninger viser placeringen af kirker og fredede bygninger.

Oversvømmelsesfare og erosionsfare

Oversvømmelsesfaren og erosionsfaren er inddelt i tre undergrupper for henholdsvis 2020, 2070 og 2120. Hver undergruppe har tre lag indeholdende faren ved henholdsvis en 100-, 1.000- og 10.000-års hændelse. Oversvømmelsesfaren vises i kortet af en fladedækkende blå farve. Erosionsfaren vises med en fladedækkende gul farve for den samlede erosion med en sort skravering af den del, som er akut erosion. Samtlige lag herunder kan ses, når der zoomes ind til regionalt niveau.

Total økonomisk skade ved oversvømmelse og total økonomisk skade ved erosion

Lagene viser den totale økonomiske skade ved henholdsvis oversvømmelse og erosion ved forskellige hændelser. Skaden vises for begge typer i alle tre tidsperspektiver (2020, 2070 og 2120) for hhv. en 100-, 1.000- og 10.000-års hændelse. Den totale økonomiske skade vises i 100 m x 100 m grid og opgøres i kr.

Kysttekniske forhold

Kysttekniske forhold indeholder otte lag fra Kystdirektoratets Kystatlas.:

  • Først kysttyper, som viser f.eks. sandede kyster, vadehavskyster og klippekyster.
  • Derefter følger bølgeroser, som viser den dominerende bølgeretning og -højde i et område.
  • Dernæst vises den dominerende sedimenttransportretning langs en kyst.
  • Til sidst ligger fem forskellige højdelag, tre forskellige niveauer af højdekurver og to fladedækkende højdemodeller. Samtlige højdelag kan ses, når der zoomes til kommunalt niveau.

Eksisterende anlæg og tilladelser

Kategorien dækker over områder med bypass-tilladelser, anlæg på søterritoriet, som vises i både punkter, linjer og polygoner, og eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, som vises med forskellige linjefarver. Samtlige lag herunder kan ses, når der zoomes til kommunalt niveau.

Natur

Herunder findes et lag, der viser placeringen af Natura2000-områderne med angivelse af deres nummer.

Dernæst følger habitatområderne, som er inddelt i de kortlagte marine naturtyper, skovnaturtyper og de lysåbne naturtyper. Skovnaturtyper og lysåbne naturtyper kan ses i kortet, når der zoomes ind til regionalt niveau.

Under denne kategori findes desuden naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3. Disse vises, når der zoomes ind til regionalt niveau.

Strand og Klit

Kategorien indeholder strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Lagene ses først, når der zoomes til lokalt niveau.

Baggrundskort og informationer

(Matrikelkort, Danske stednavne, Kommunegrænser, Skærmkort, Ortofoto)

Disse lag indeholder diverse informationer og baggrundskort.

Klitfredede områder og strandbeskyttede områder findes under kategorien matrikelkort. Derudover findes matrikler med tilhørende matrikelnumre. Samtlige matrikellag kan ses, når der zoomes ind til lokalt niveau.

Kortforsyningens Danske Stednavne viser de officielle navne på steder i Danmark, og herunder vises de danske kommunegrænser. Dernæst er der mulighed for at slå et anderledes topografisk baggrundskort til og til sidst et ortofoto.